خدمات ما

 1. مشاوره در زمینه هاي حمل ونقل بین المللی، ترخیص ، بیمه، بسته بندي و امور گمرکی
 2. انجام فرایند سفارش و خرید از تامین کننده هاي خارجی
 3. سرویس( Door To Door ) بارگیري از انبار فروشنده و تحویل در انبار خریدار
 4. حمل هوایی کلیه محمولات به صورت مستقیم و غیر مستقیم از مبادي مختلف به مقصد ایران و بالعکس
 5. حمل کلیه محمولات زمینی به صورت گروپاژ ( خرده بار ) و کامیون دربست از تمامی مبادي کشورهاي اروپایی و ترکیه
 6. امکان ارایه سرویس هاي حمل زمینی به محمولات ترافیکی
 7. حمل دریایی محمولات به صورت کانتینري ( LCL – FCL ) از کلیه بنادر به مقصد ایران و بالعکس
 8. انجام عملیات سوییچ و Staffing-X در کشورهاي ثالث
 9. امکان حمل محمولات به صورت فله ( Bulk Break )
 10. انجام فرآیند ترانزیت از کلیه مبادي ورودي کشور به گمرکات داخلی و مقاصد خارجی
 11. امکان ارایه سرویس بسته بندي و Labeling در مبدا و مقصد
فهرست